સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ-2023: લગ્ન પ્રસંગોમાં પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ઘટાડવા માર્ગદર્શન

0


  • કેટરિંગ સર્વીસ એજન્સીઓને 3R Initiatives માર્ગદર્શન કેમ્પ
  • રીડ્યુસ રીયુઝ અને રિસાયકલ પ્રિન્સીપલ ઉપર ભાર મુકાયો
  • RMCની સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા દ્વારા આયોજન

“સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ-2023” અન્વયે શહેરના બેન્કવેટ હોલ/વાડીના સંચાલકો તેમજ જુદા-જુદા પ્રસંગોમાં કેટરિંગ સર્વીસ આપતી એજન્સીઓને 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Initiatives માર્ગદર્શન અંગે કેમ્પ મહાપાલિકા દ્વારા યોજવામાં આવ્યો હતો.

“સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ-2023” અન્વયે 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Initiatives અંગે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા તથા આરોગ્ય શાખા દ્વારા તા.27/01/2023ના રોજ શહેરના બેન્કવેટ હોલ/વાડીના સંચાલકો તેમજ જુદા-જુદા પ્રસંગોમાં કેટરિંગ સર્વીસ આપતી એજન્સીઓને માર્ગદર્શન અંગે કેમ્પ યોજાયો.

આ કેમ્પમાં તેઓ દ્વારા થતા તમામ કાર્યક્રમમાં 3R પ્રિન્સીપલનું પાલન કરી, રીયુઝેબલ કટલેરી તથા વાસણોનો ઉપયોગ કરવા તેમજ પ્રતિંબધીત પ્લાસ્ટીક અને 200 ML કે તેથી નાની બોટલનો ઉપયોગ ન કરવા અંગેની સમજણ આપવામાં આવેલ. આ તકે ઉપસ્થિત તમામ એજન્સીઓ દ્વારા તેઓના તમામ કાર્યક્રમોમાં 3R પ્રિન્સીપલ મુજબ ઉત્પન્ન થતાં કચરાને રીયુઝ, રીસાઇકલ તેમજ રીડયુસ કરવામાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને સહકાર આપશે તેવી બાહેધરી આપવામાં આવેલ છે.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *