નિરોણા ગામની લાકડાની કળા, ગિફ્ટ માટે અને ઘરની શોભા વધારવા બેસ્ટ છે અહીં બનતી વસ્તુઓ!

0

[ad_1]

કચ્છના નિરોણા ગામે વાઢા સમુદાય દ્વારા કરતું પારંપરિક લાખ કામ રંગો અને કારીગરી કુશળતાથી ભરપૂર છે ત્યારે લાખના રંગોને લાકડા પર પીગળતા જોવા લોકો ખાસ આ ગામે પહોંચે છે

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *